बंद करे

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य केंद्रों का विवरण
क्र. स्वास्थ्य केंद्रों का प्रकार  स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या विवरण 
1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तुमगांव
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बागबाहरा 
सामुदायिक स्वास्थ्य सरायपाली
सामुदायिक स्वास्थ्य बसना
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पिथौरा
2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र  30 बिर्कोनि, जलप, झरा,केन्द्रखति,पातेवा
सिरपुर,तुम्गाव,सिनोदा,गार्शसिवनी
हाथीबाहरा,खल्लारी,खम्हरिया,
कोमाखान, मुनगासेर,तेन्दूकोना
जुनवानी खुर्द,बम्हनी,भीथिडीह,
पिरदा, सल्डीह,सांकरा,बरोली,भंवरपुर
चनाट,लम्बर,बड़ेसाजापाली,बलौदा
पाटसेन्द्री,सिंघोडा,तोषगांव
 
3 उप स्वास्थ्य केन्द्र 222

 1.महासमुंद 2. बागबाहरा (46) 

3. पिथौरा (48) 4. बसना(41)

5. सराईपाली(45)

स्वास्थ्य कार्यालयों के संपर्क विवरण
कार्यालय  दूरभाष क्र.
आपातकालीन 07723-222009
सिविल सर्जन  07723-222203
मुख्य चिकत्सा स्वास्थ्य अधिकारी 07723-222232/222384
डी. पी. एम. एन. आर. एच.एम 07723-224495